Japanese teens, 1964  

Gump (guest) - 3. May, 13:25

Super invirmatofe wr

Super invirmatofe writing; keep it up.

Way to use the inter

Way to use the internet to help people solve problems!

அயà¯Âà

அயà¯Âயா அரà¯Âன௠அவரà¯Âகளே அநà¯Âத செனà¯Âசார௠தொழிலாளரà¯Âகளால௠சரிசெயà¯Âயபà¯Âபடà¯Âடிரà¯Âகà¯Âக வேணà¯Âடà¯Âம௠எனà¯Âகிறீரà¯Âகளà¯Â. அதறà¯Âக௠மà¯Âன௠அமà¯Âபிகா கழà¯Âதà¯Âதை மெசின௠அறà¯Âகà¯Âக தொடஙà¯Âகிய உடனே மெசினை உடைதà¯Âத௠தொழிலாளரà¯Âகள௠அமà¯Âபிகாவை காபà¯Âபாறà¯Âà®± à®®à¯Âà®±à¯Âபடà¯Âà®®à¯Âபோத௠நோகà¯Âகியா அதிகாரிகள௠(மெசினை காபà¯Âபாறà¯Âà®±) தடà¯Âதà¯Âதà¯Âளà¯Âளாரà¯Âகளே அதை பறà¯Âறி à®®à¯Âதலில௠பேசà¯Âஙà¯Âகளà¯Â. கிரிமினல௠பà¯Âதà¯Âதியெலà¯Âலாம௠தொழிலாளரà¯Âகளà¯Âகà¯Âக௠இலà¯Âலை. அத௠மà¯Âதலாளிஙà¯Âக கூடப௠பிறநà¯Âததà¯Â. à®Âனà¯Âனா லாபதà¯Âதையà¯Âம௠அவரà¯Âகளையà¯Âம௠பிரிகà¯Âக à®®à¯Âடியாதà¯Â.


    kostenlose counter